Nghị quyết 13 của Hội đồng Nhân dân tỉnh về mức thu học phí năm học 2022-2023